Αφορά συσκευές που έχουν αγοραστεί αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο διανομέα ή μεταπωλητή της INFOLEX, τα οποία ο αγοραστής καταχωρίζει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα lexmarkforlife.gr και καλύπτονται από την «εφ' όρου ζωής» εγγύηση της Infolex, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο. Η εγγύηση αυτή αφορά μόνο στην αγορά επιλεγμένων προϊόντων (βλ. πιο κάτω) τα οποία έχουν αγοραστεί στο χρονικό διάστημα 27 Απρίλιου 2022 - 31 Δεκεμβρίου 2022.

1.  Καταχώριση Συσκευής

Προκειμένου να ισχύσει η «εφ' όρου ζωής» εγγύηση της Infolex, ο αγοραστής πρέπει να καταχωρίσει, εντός ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ από την ημερομηνία αγοράς της, την συσκευή στην ηλεκτρονική διεύθυνση lexmarkforlife.gr. Για την ανανέωση κάθε επιπλέον έτους εγγύησης, πέραν του αρχικού 1ου έτους εγγύησης, πρέπει ο αγοραστής ανελλιπώς και αδιάλειπτα να καταχωρίζει το/α δοχείo/α γραφίτη (toners) που προμηθεύεται κάθε έτος.

2.  Επιλεγμένες Συσκευές

Οι συσκευές που καλύπτονται από την «εφ' όρου ζωής» εγγύηση της INFOLEX είναι οι εξής:
 • CS521dn
 • CS720de
 • CS725de
 • CS921de
 • CX725dhe
 • CX920de
 • CX921de
 • MB2770adhwe
 • MS521dn
 • MS911de
 • MX722adhe
Η εγγύηση αυτή αφορά μόνο στις συσκευές, χωρίς να περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα και παρελκόμενα, τα οποία ενδέχεται να καλύπτονται από άλλες εγγυήσεις. Επίσης, η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει τα maintenance kits, τα οποία πιθανώς να απαιτηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της. Εξαιρούνται οι ενταγμένες συσκευές στο πρόγραμμα ειδικών τιμών και προνομίων Loyalty Net., όπως επίσης και οι συσκευές οι οποίες έχουν τιμολογηθεί σε ειδικές τιμές διαγωνισμών, έργων, προωθητικών ενεργειών, κλπ.

3. Περίοδος Εγγύησης

Ως περίοδος «εφ' όρου ζωής» ορίζεται η περίοδος έως και δέκα (10) έτη από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής ή ως επτά (7) χρόνια από τη διακοπή παραγωγής αυτής από την κατασκευάστρια εταιρεία ή μετά το πέρας του «κύκλου ζωής» της συσκευής όπως ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία, ανάλογα με το τι θα επέλθει πρώτα, ισχύει δε μόνο στην περίπτωση ελαττωμάτων υλικού ή κατασκευής, τα οποία προκαλούν την αδυναμία λειτουργίας της στη διάρκεια της περιόδου ισχύος της. Στην περίοδο αυτή, εφόσον η υποστήριξη της συσκευής από την κατασκευάστρια εταιρεία Lexmark international Inc. έχει διακοπεί, η Infolex θα προσφέρει συσκευή αντικατάστασης ίδιων ή καλύτερων τεχνικών χαρακτηριστικών, για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την λήξη της αρχικής εγγύησης.

Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο για τον αρχικό κάτοχο-χρήστη της συσκευής, ο οποίος έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα lexmarkforlife.gr.

4. Προϋποθέσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγύηση αυτή είναι οι εξής:
 1. Η αγορά της συσκευής από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της Infolex (δίκτυο μεταπωλητών στον ιστότοπο www.infolex.gr).
 2. Η καταχώριση της συσκευής εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς στην ιστοσελίδα lexmarkforlife.gr. Η προσκόμιση (επισύναψη) του παραστατικού αγοράς της συσκευής γίνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα αυτή. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ο αγοραστής μπορεί να ενημερώνεται για πληροφορίες που αφορούν στην επέκταση εγγύησης, όπως η διάρκεια ισχύς, η ημερομηνία λήξης, κλπ. Η ευθύνη για την έγκαιρη, ορθή και πλήρη προσκόμιση όλων των στοιχείων και των δικαιολογητικών είναι του αγοραστή.
 3. Η αγορά ενός (1) τουλάχιστον δοχείου γραφίτη (toner) ανά έτος.
 4. Η καταχώριση της αγοράς δοχείων γραφίτη (toners) κάθε έτος στην ιστοσελίδα lexmarkforlife.gr. Η προσκόμιση (επισύναψη) των παραστατικών αγοράς των δοχείων γραφίτη (toners) γίνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα αυτή εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία αγοράς τους. Η ευθύνη για την έγκαιρη, ορθή και πλήρη προσκόμιση όλων των στοιχείων και των δικαιολογητικών είναι του αγοραστή.
 5. Η εγγύηση παρέχεται στην έδρα της εταιρίας Infolex, καθώς και στην έδρα των εξουσιοδοτημένων service centers στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης. Πιθανά έξοδα αποστολής και επιστροφής της συσκευής καλύπτονται από τον αγοραστή.

5. Περιπτώσεις Μη Παροχής Εγγύησης

Δεν παρέχεται αρχική εγγύηση ή και οποιαδήποτε επέκταση εγγύησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. Χρήση της συσκευής εκτός των προδιαγραφών του κατασκευαστή, όπως υπέρβαση συνιστώμενης μηνιαίας χρήσης (monthly recommended usage), χρήση ακατάλληλων μέσων εκτύπωσης, υποβολή σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση, κλπ.
 2. Αστοχία συσκευής ή βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα, γεγονός ανωτέρας βίας (πυρκαγιά, πλημμύρα, κλοπή, έκρηξη, σεισμό, πόλεμο, κλπ.).
 3. Αστοχία συσκευής ή βλάβη που προκλήθηκε από τη χρήση αναλωσίμων ή παρελκομένων ή εξαρτημάτων, τα οποία δεν είναι αυθεντικά (original) προϊόντα του κατασκευαστή.
 4. Διαπίστωση χρήσης μη γνήσιου αναλωσίμου, ανεξαρτήτως αν έχει προκληθεί βλάβη ή όχι.
 5. Αστοχία συσκευής ή βλάβη που προκλήθηκε από αλλαγή, αλλοίωση ή επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρία Infolex άτομο.
 6. Σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται η εφαρμογή των διατάξεων του Α.Κ. περί ευθύνης του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων του πράγματος.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με τη δωρεάν εγγύηση «εφ’ όρου ζωής» παρακαλούμε να αποστείλετε εκδήλωση ενδιαφέροντος στο email support@lexmarkforlife.gr.

Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας!